# متفرقه
تحمل تنهایی بهتر از گدایی محبت است مهم نیست که قفل ها دست کیه.مهم اینه که کلید ها دست خداست  
/ 1 نظر / 8 بازدید
مادر! ای لطیف ترین گل بوستان هستی! تو شگفتی خلقتی تو لبریز محبتی تو را دوست می دارم و می ستایمت 
/ 3 نظر / 6 بازدید