آخر دنیا

یاد روزی افتادم که داشتم با دوستم می رفتیم برای زیارت مقبره شیخ احمد جام در تربت جام. انتهای خیابونی که توش قدم می زدیم می رسید به آرامگاه و در راه مغازه هایی که سنگ قبر می خروختند رو رد می کردیم. به دوستم گفتم :«داریم به آخر دنیا نزدیک می شیم». اون موقع این جمله رو خیلی عادی گفتم  ولی حالا که یاد اون جمله می افتم به خودم می گم من هر لحظه به آخر این دنیای خودم نزدیک می شم. همه همینطورین. چه خوب خواهد شد وقتی که این لحظات رو مفید بگذرونیم.

/ 11 نظر / 29 بازدید
نمایش نظرات قبلی
افسوس

ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּּּּּ ּ ּ ּ ּ \____________________ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ \¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ֹֹ\ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ۞۞,ּּּ ּ ּ ּ\ تبادل لینک کنیم؟؟!! ִ \ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ۞ּ ּ ּּ۞۞ـּ ּ ּ ּ\__________________̲̲/_̲ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ\¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ּּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ\ ּ ـ۞۞ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ـ۞۞ּ ּ \ּ ּ ּ ۞۞ ּ ۞۞ـּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ـ۞۞ּּ ּ \ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ּ ּ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ֹֹֹֹ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\¯¯¯¯¯¯¯¯ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִִִ ۞ִ۞ ִִִ

حسین

سلام دنیا مگه آخر داره فرشته خانم؟

btv-ngo.ir

با عرض سلام و خسته نباشيد خوشحال ميشويم نظر گرانبهايتان را ابلاغ کنيد با تشکر BTV-NGO.IR

شانار

دنیاتو دوست دارم فرشته...مثه کودکی پاکه منو یاد اون میندازه

خاکی

همه مون هم اینو می دونیم ولی ... بازم فکر می کنیم که باز هم وقتی برای نفس کشیدن داریم وباز روز از نو و روزی از نوع

سروناز شیییییراز

[گل][گل][قلب] [گل][قلب] [ماچ]

سروناز شیییییراز

[گل][گل][قلب] [گل][قلب] [ماچ]

سروناز شیییییراز

[گل][گل][قلب] [گل][قلب] [ماچ]

سروناز شیییییراز

[گل][گل][قلب] [گل][قلب] [ماچ]

صفورا

سلام.خوبين؟ حيفه وب به اين خوبي نيست که چنين آدرسي داره؟ ميخواي وب تو هم مثل سايتاي بزرگ يه آدرس اختصاصي داشته باشه؟ کافيه يه دامنه 3900 توماني براش بخري تا بشه يه سايت اختصاصي. بيا خودت ببين.. http://s4you.ir/1/824Nn